GIỚI THIỆU

VIỆN NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM (FECON INS)

Được thành lập tháng 2/2010, Viện nền móng và công trình ngầm (FECON INS) là viện nghiên cứu đầu tiên trong một doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Viện là thực hiện các hoạt động khảo sát, thí nghiệm, thiết kế nền móng và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các công trình tiên tiến nhất trong lĩnh vực nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng nhằm định hướng về công nghệ cho sự phát triển nhanh và bền vững của hệ thống FECON.